Thông tin nắm giữ

Từ trang này, bạn có thể xem được Số dư chứng khoán Số dư tiền. Bạn có thể đổi giữa 2 thể loại bằng cach nhấn vào đường liên kết hay

Số dư tiền hiển thị thông tin về số dư tiền của tài khoản

Account Balance

Ý nghĩa các cột

Cột Diễn giải
Sức mua Sức mua
Số dư tiền đầu ngày Số dư tiền đầu ngày.
Nộp/Rút trong ngày Số tiền nộp/rút trong ngày
Tiền về trong ngày Số tiền bán chứng khoán về trong ngày
Tiền chờ TT (T) Số tiền chờ thanh toán vào ngày T
Số dư tiền Số dư tiền mặt.
Tiền tạm giữ Số tiền tạm giữ
Lãi vay góp Lãi vay góp
Tiền chờ TT (T + 1) Số tiền chờ thanh toán vào ngày T+1
Mua trong ngày Số tiền mua trong ngày
Thực dư Số tiền thực dư
Tiền chờ về (T+1) Số tiền chờ về vào ngày T+1
Tiền chờ về (T+2) Số tiền chờ về vào ngày T+2
Ứng trứoc tiền mặt Ứng trước tiền mặt
Bán trong ngày Số tiền bán trong ngày
Khả dụng Số tiền có thể sử dụng
Tín dụng Tín dụng

Số dư chứng khoán hiển thị thông tin về số dư chứng khoán của tài khoản

 

Ý nghĩa các cột

Cột Diễn giải
Mã CK Mã chứng khoán
Giao dịch Số lượng có thể giao dịch được (đơn vị cổ phần).
M khớp/B Khối lượng chứng khoán mua/bán khớp.
Chờ về Số lượng đang bị phong tỏa (đơn vị cổ phần). Số lượng này không giao dịch được.
Sở hữu Số lượng chứng khoán nắm giữ

Nhấn vào đường dẫn của mã CK bất kỳ sẽ hiển thị menu Chi tiết cổ phiếu.

Chi tiết cổ phiếu hiển thị thông tin cụ thể đang nắm giữ về mã cổ phiếu đã chọn.

Ý nghĩa các cột

Cột Diễn giải
Thị trường Thị trường
Mã CK Mã chứng khoán
Giao dịch Số lượng có thể giao dịch được (đơn vị cổ phần).
M khớp/B Khối lượng chứng khoán mua/bán khớp.
Chờ TT (T+2) Số lượng chứng khoán chờ thanh toán vào ngày T + 2(đơn vị cổ phần). Số lượng này không giao dịch được.
Chờ TT (T+1) Số lượng chứng khoán chờ thanh toán vào ngày T + 1(đơn vị cổ phần). Số lượng này không giao dịch được.
Thanh toán (T) Số lượng chứng khoán chờ thanh toán vào ngày T
Phong tỏa Số lượng chứng khoán bị phong tỏa.
Sở hữu Số lượng chứng khoán nắm giữ
Cầm cố Số lượng chứng khoán cầm cố
Bán cầm cố Số lượng chứng khoán bán cầm cố

 

Trở về đầu trang

<< Trang trước Trang chính Trang sau >>