Cổ phiếu

Cổ phiếu hiển thị thông tin của mã chứng khoán. Từ đây, bạn có thể xem thông tin của chứng khoán/quỹ bằng cách gõ mã chứng khoán vào ô nhập và nhấn Enter hoặc nhấn vào nút Search button, ví dụ: STB and ACB.

Thông tin giá

Hiển thị cả thông tin giá và thông tin cơ bản ví dụ như KL, Giá trị, Cao, Thấp, v.v.

Trường Diễn giải
Mã CK Mã chứng khoán (ví dụ: ACB)
Giá cuối Giá cuối cùng được giao dịch
Thay đổi Thay đổi giữa Giá cuối và Giá vừa khớp trước đó.
%Thay đổi % Thay đổi giữa Giá cuối và giá vừa khớp trước đó.
Mở cửa/Mở (P1) Giá mở cửa, phiên 1.
Cao Giá cao nhất trong phiên.
Thấp Giá thấp nhất trong phiên.
GTC Giá tham chiếu hay là giá đóng cửa phiên liền trước. Đối với sàn HASTC, giá tham chiếu là giá trung bình của phiên giao dịch liền trước.
Trần Giá trần.
Sàn Giá sàn.
Khối lượng Tổng khối lượng giao dịch trong ngày.
Giá trị (K) Tổng giá trị giao dịch trong ngày (ĐVT: 1,000 VNĐ).
Sàn GD Sàn giao dịch của mã chứng khoán này.

Trường Màu Diễn giải
Cuối, Thay đổi, % thay đổi

Xanh lá cây
Vàng
Đỏ

Cuối > Tham chiếu
Cuối = Tham chiếu
Cuối < Tham chiếu
CE Xanh lá cây Cuối = Trần
FL Đỏ Cuối = Sàn
Mở, Cao, Thấp, Trung bình

Xanh lá cây Vàng
Đỏ

Giá > Tham chiếu
Giá = Tham chiếu
Giá < Tham chiếu

3Bid/3Offer 3Mua/3Bán

Hiển thị thời gian thực 3 mức giá và khối lượng chào mua và chào bán tốt nhất của cổ phiếu đó. VMTrade hiển thị dữ liệu bằng những màu sắc khác nhau. Thanh biểu thị sức mua bán chỉ ra giá trị tuyệt đối Mua/Bán theo cả Khối Lượng và Giá trị của cổ phiếu.

Trường Diễn giải
Giá Mua Giá mua. 3 giá mua tốt nhất.
KL Mua KL mua. Khối lượng của 3 giá mua tốt nhất.
Giá Bán Giá bán. 3 giá bán tốt nhất.
KL Bán KL bán. Khối lượng của 3 giá bán tốt nhất.
KL chào mua Tổng khối lượng 3 giá mua tốt nhất.
Giá trị chào mua Tổng giá trị 3 giá mua tốt nhất.
KL chào bán Tổng khối lượng 3 giá bán tốt nhất.
Giá trị chào bán Tổng giá trị 3 giá bán tốt nhất.

Trường Màu Diễn giải
Giá và Khối lượng Mua/Bán Xanh lá cây Giá > Tham chiếu
  Vàng Giá = Tham chiếu
  Đỏ Giá < Tham chiếu

Nhấn vào Mua/Bán để đi đến menu Phiếu với mã cổ phiếu và giá/khối lượng được tự động điền sẵn.

Trade Log Đồ thị

Có 2 loại đồ thị: Đồ thị 1 ngàyđồ thị 30 ngày.

Đồ thị 1 ngày - Đồ thị tick chart của cổ phiếu.

1 Day Tick Chart

Nhấn vào đường dẫn Đồ thị 30 ngày >> để hiển thị đồ thị 30 ngày.

Đồ thị 30 ngày - đồ thị hình nến 30 ngày của mã chứng khoán đã chọn (bao gồm dữ liệu trong ngày)

30 Days Daily Chart

Nhấn vào đường dẫn Đồ thị 1 ngày >> để hiển thị đồ thị 1 ngày..

 

Trở về đầu trang